ANBI-formulier publicatieplicht Belastingdienst

Sinds 1 januari 2021 zijn wij als grotere ANBI verplicht gebruik te maken van een standaardformulier van de Belastingdienst. Daarin informatie over hetgeen statutair is vastgelegd, de kernactiviteiten van de stichting, en een financiële verantwoording ten behoeve van subsidiënten, sponsors en geldgevers.
Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Statuten

Op 31 mei 2016 werden de statuten van Stichting De Oude Bieb vastgesteld door notaris J. Cohen te Groningen. Op 6 april 2017 vond een statutenwijziging van Stichting De Oude Bieb plaats ten kantore van notaris J. Cohen te Groningen.
Statuten van 31 mei 2016.
Statutenwijziging van 7 april 2017

Beleidsplan

In het beleidsplan van Stichting De Oude Bieb vindt u een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en de achtergrond van Stichting De Oude Bieb, met de doelen van de stichting, uitleg over de werkwijze en de filosofie erachter, de samenstelling van de organisatie, uitleg over het bestuur, een verklaring omtrent het beloningsbeleid, en een blik naar de toekomst.
Het beleidsplan wordt ieder jaar gereviewed en indien nodig bijgesteld.

Beleidsplan versie 1.0 van november 2016.
Herziene versie 1.1 van april 2017.
Beleidsplan 2019-2020 versie 1.0 van oktober 2019.

Algemeen jaarverslag

Na afloop van ieder jaar, publiceert de stichting een algemeen en een financieel jaarverslag over het voorgaande jaar. In het algemeen jaarverslag leest u hoe het de organisatie en haar bedrijfsvoering is vergaan, een verantwoording van de gemaakte keuzes en een overzicht van de activiteiten in dat jaar, met een vooruitblik naar het volgende jaar.

Algemeen jaarverslag 2022
Algemeen jaarverslag 2021
Algemeen jaarverslag 2020
Algemeen jaarverslag 2019
Algemeen jaarverslag 2018
Algemeen jaarverslag 2017
Algemeen jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag

In het financiële jaarverslag vindt u de balans aan het einde van het boekjaar, de winst- en verliesrekening met een toelichting door de boekhouder, alle overige relevante informatie voor het opmaken van de jaarrekening en een verantwoording naar geldgevers en subsidievertrekkers.

Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016

Iedereen doet mee in Lewenborg

Het project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ heeft een lange aanloop gehad. Dat komt mede doordat het onderwerp ‘zelfregie en herstel’ een relatief nieuwe vorm van informele zorg was in het Noorden, toen het project startte. In het bestand vindt u de weerslag van het pilotproject zoals het werd gepresenteerd aan fondsen, sponsoren en subsidiënten. In projectvorm heeft ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ uiteindelijk gelopen tot 30 juni 2022.
Pilotproject Iedereen doet mee in Lewenborg, augustus 2017.

MAEX Social Handprint

De MAEX Social Handprint, geeft een jaarlijks terugkerend overzicht van de maatschappelijke impact van De Oude Bieb op de buurt, de wijk, haar omgeving, vertaald naar 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. De PDF geeft snel en goed inzicht van die impact in het jaarverslag over 2022. Voor meer informatie via een interactief webmodel, kunt u de QR scannen op het overzicht.

MAEX jaarverslag 2022